17.1.5. Om en borgmesters mulighed for at fungere som kommunaldirektør

13-06-2017

Økonomi- og indenrigsministeren har den 13. juni 2017 besvaret følgende spørgsmål nr. 405 (alm. del) stillet af Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg:

”Det fremgår af artiklen ”Kommunalforsker: Slå dog stillingen op” i Fyns Amts Avis den 3. juli 2016, at Langeland Kommunes borgmester i en længere periode har haft en dobbeltrolle som borgmester og fungerende kommunaldirektør. Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang en borgmester lovligt kan have denne dobbeltrolle – herunder om der er tidsmæssige begrænsninger herfor, og om det begrænser borgmesterens, kommunaldirektørens eller kommunens handlemuligheder?”

I besvarelsen oplyses, at det følger af § 6, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, at ingen, der er ansat i kommunen, kan være formand for kommunalbestyrelsen, dvs. borgmester, hvorfor der i en kommune ikke kan være personsammenfald mellem kommunaldirektør og borgmester.

Besvarelsen redegør for de opgaver, borgmesteren har efter lov om kommunernes styrelse, og det fremgår, at det forhold, at en kommune måtte være uden kommunaldirektør, ikke kan føre til, at borgmesterens kompetence som øverste daglige leder af forvaltningen kan udvides i forhold til de beføjelser, borgmesteren efter den kommunale styrelseslov kan udøve som øverste daglige leder af forvaltningen.

Det fremgår videre, at det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse er den enkelte kommunalbestyrelse, der bestemmer, om den vil ansætte en embedsmand, som er chef for hele forvaltningen, dvs. en kommunaldirektør. Der kan således ikke af den kommunale styrelseslov udledes et krav om, at en kommune skal have en kommunaldirektør og det vil derfor ikke være ulovligt, hvis en kommune indretter sin administration uden en kommunaldirektør, herunder således at de enkelte fagdirektører for så vidt angår sagernes indhold refererer direkte til de respektive stående udvalg.

Det oplyses videre, at beslutninger om indretningen af det øverste lederskab i en kommune, herunder om afskaffelse eller midlertidig nedlæggelse af stillingen som kommunaldirektør, må antages at være af så vidtrækkende betydning, at beslutningen skal træffes af kommunalbestyrelsen. Såfremt en kommune måtte være uden kommunaldirektør som følge af, at den hidtidige kommunaldirektør ikke længere beklæder stillingen, har borgmesteren som øverste daglige leder af forvaltningen pligt til at sørge for en forelæggelse gennem økonomiudvalget for kommunalbestyrelsen enten af spørgsmålet om en ansættelse af en ny kommunaldirektør eller af spørgsmålet om en ændret indretning af forvaltningen.

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 13. juni 2017 til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
- Kommunaljura, j.nr. 2017-2653