17.3.1. Om en kommunes annonce om bl.a. lovgivningen på ejendomsskatteområdet

15-12-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 15. december 2017 til en kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2017-3215

En kommune havde indrykket en annonce i den lokale ugeavis, hvoraf bl.a. fremgik, at ”X Kommune er afsender af Ejendomsskattebilletten 2015 til kommunens grundejere, men det burde være staten fordi …”.

Udtalt, at spørgsmålet om lovligheden af kommunens indrykning af annoncen skulle vurderes ud fra almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Hertil generelt udtalt, at en kommune som udgangspunkt ikke ville være berettiget til at udtale sig om spørgsmål, der måtte antages alene at henhøre under staten, uanset om der måtte være lovgivning, der i større eller mindre omfang berørte den pågældende kommunes forhold. Dette fulgte af opgavefordelingsprincippet.

Herefter generelt anført, at det efter ministeriets opfattelse var en forudsætning for, at en kommune undtagelsesvis kunne udtale sig lovligt om indretningen af lovgivningen på et givent område, at den pågældende lovgivning havde særlig betydning for kommunen. En sådan betydning kunne følge af, at området helt eller delvist var henlagt til kommunernes opgavevaretagelse, at lovgivningen havde en nær tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse eller at lovgivningen i øvrigt havde central betydning for kommunen.

Udtalt i forhold til det foreliggende tilfælde, at kommunens tilkendegivelse i annoncen ”men det burde være staten” vedrørte en opgave, der ved lov skulle varetages af kommunerne inden for de i lov om kommunale ejendomsskatter fastlagte rammer. Eventuel ændring af den nuværende varetagelse af opgaven, herunder eventuelt ændring af at det var kommunerne, der forestod opkrævningen af de nævnte ejendomsskatter, var dermed et anliggende for Folketinget.

Det var på den baggrund ministeriets opfattelse, at kommunen ved at anvende formuleringen ”men det burde være staten” fremkom med en landspolitisk tilkendegivelse.

Ministeriet fandt dog, at det var lovligt for kommunen at fremkomme med tilkendegivelsen.

Ministeriet lagde i den forbindelse vægt på, at en kommune lovligt kunne udtale sig om indretningen af lovgivningen på et givent område, der havde særlig betydning for kommunen og at lovgivningen om kommunale ejendomsskatter efter ministeriets opfattelse havde særlig betydning for kommunerne. Tilkendegivelsen vedrørte således et område, der var henlagt til kommunernes opgavevaretagelse, et område, hvor kommuner havde mulighed for at træffe visse beslutninger gældende for kommunen inden for de rammer, som var fastlagt ved lov, og i øvrigt et område, hvor den pågældende lovgivning måtte antages generelt at have betydning for alle landets kommuner, herunder i forhold til kommunernes økonomi.