18.8.4. Om et trafikselskabs opkrævning af gebyrer og om en kommunes opkrævning af gebyrer på trafikselskabets vegne

23-02-2018

Midttrafik rettede henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med nedenstående to spørgsmål vedrørende gebyrloven.

  1. Er Midttrafik omfattet af gebyrloven?

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at det var Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, herunder trafikselskaber oprettet i henhold til § 1 i lov om trafikselskaber, må anses for omfattet af gebyrlovens anvendelsesområde. Spørgsmålet er ikke reguleret i gebyrloven eller dens forarbejder. Ministeriet henviste i den forbindelse bl.a. til, at formålet med gebyrloven var at forbedre kommuners og regioners restancesituation ved at give skyldnere et incitament til at betale skyldige beløb rettidigt, at hensynet til at beskytte offentlige kreditorer - der ikke selv kan vælge sine skyldnere og i en række tilfælde ikke kan afbryde ”kundeforholdet” – på tilsvarende vis gør sig gældende i de tilfælde, hvor en række kommuner udlægger en opgave til selvstændig varetagelse i et kommunalt fællesskab, og hvor det kommunale fællesskab fungerer som kreditor, og at det samme gælder for trafikselskaber, der ikke selv vælger sine kunder.

Det var endvidere ministeriets opfattelse, at betingelserne for, at Midttrafik som led i opkrævningen af forfaldne fordringer på kontrolafgifter, som Midttrafik har pålagt sine kunder, kan træffe beslutning om opkrævning af gebyrer på 250 kr. efter gebyrlovens § 2, er opfyldt. Gebyropkrævningen er således ikke reguleret i anden lovgivning, trafikselskabers fordringer på kontrolafgifter er tillagt udpantningsret, og de pågældende fordringer opkræves af Midttrafik, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse.

  1. Kan Aarhus Kommune opkræve gebyr i henhold til gebyrloven ved opkrævning af fordringer på vegne af Midttrafik

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste generelt, at såfremt et trafikselskab oprettet i henhold til § 1 i lov om trafikselskaber overlader sin kompetence til at opkræve forfaldne fordringer på kontrolafgifter efter samme lovs § 29, stk. 1, til en kommune, vil der være tale om ekstern delegation fra en myndighed til en anden. Ekstern delegation til eller fra kommunale eller regionale myndigheder kræver, hvis der er tale om opgaver, der har karakter af myndighedsudøvelse, som udgangspunkt udtrykkelig lovhjemmel.

Ministeriet oplyste herefter bl.a. – efter en forud indhentet udtalelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet – at lov om trafikselskaber ikke indeholder hjemmel til, at de opgaver, som loven foreskriver, at trafikselskaberne skal varetage, kan delegeres, og at der med lov om trafikselskaber er gjort op med, at alle opgaver relateret til offentlig servicetrafik skal varetages af trafikselskaberne. Det var således også i strid med formålet bag lov om trafikselskaber at lade en kommune varetage opgaver i relation til opkrævning af kontrolafgifter efter denne lov.

18.8.4. Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 23. februar 2018 til et trafikselskab
- Forvaltningsjura sagsnr. 2017-5454