19.1.1. Om muligheden for at afholde bindende kommunal folkeafstemning om kommunens overtagelse af vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove

11-01-2019

En kommune havde spurgt, om kommunalbestyrelsen lovligt kunne udskrive en bindende kommunal folkeafstemning om, hvorvidt kommunen skal overtage grundejernes pligter til at udføre vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove.

Kommunen oplyste, at grundlaget for kommunens eventuelle overtagelse af udførelse af vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove ville være § 72 i lov om offentlige veje og § 83 i lov om private fællesveje. Det følger af disse bestemmelser, at en kommune, som overtager grundejernes forpligtelser til snerydning og renholdelse efter bestemmelserne, skal gøre det for de berørte grundejeres regning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i den anledning udtalt sig generelt om forståelsen af § 9 b i lov om kommunernes styrelse.

§ 9 b, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunernes styrelse undtager beslutninger om bl.a. gebyrer fra adgangen til at afholde bindende kommunal folkeafstemning.

Udtalt, at grundejernes betaling til en kommune for kommunens snerydning og renholdelse efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse er et gebyr efter § 9 b, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Endvidere udtalt, at en kommunalbestyrelse vil kunne beslutte at afholde en bindende folkeafstemning om sin beslutning om, at kommunen skal overtage grundejernes forpligtelser til snerydning og renholdelse efter § 72 i lov om offentlige veje og § 83 i lov om private fællesveje. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at den beslutning, der afholdes bindende folkeafstemning om, ikke omfatter spørgsmål om grundejernes betaling for kommunens varetagelse af deres forpligtelser, herunder indeholder elementer eller vilkår om denne betaling.

Videre udtalt, at det forhold, at det måtte fremgå af kommunalbestyrelsens beslutning efter de nævnte bestemmelser i vejlovgivningen, at kommunens udførelse af pligterne sker på grundejernes regning eller efter betaling fra grundejerne eller tilsvarende, ikke i sig selv indebærer, at beslutningen omfatter spørgsmål om gebyrer eller elementer eller vilkår om grundejernes betaling. Dette skyldes, at det allerede følger af bestemmelserne i vejlovgivningen, at kommunens udførelse af pligterne sker for grundejernes regning.

Videre udtalt, at formuleringen på stemmesedlen af det spørgsmål, vælgerne skal tage stilling til ved den bindende folkeafstemning, ikke må omfatte spørgsmål om grundejernes betaling for kommunens varetagelse af deres forpligtelser, herunder indeholde elementer eller vilkår om denne betaling.

Endvidere udtalt, at § 9 b, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunernes styrelse ikke er til hinder for, at kommunen i forbindelse med oplysning til vælgerne forud for folkeafstemningen kan oplyse om grundejernes betaling for kommunens varetagelse af deres forpligtelser til snerydning og renholdelse, herunder f.eks. om principperne for kommunens fastlæggelse af betalingen, om fordelingen af udgifterne mellem grundejerne eller om niveauet for betalingen.

Endelig udtalt, at det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse vil være naturligt, at kommunen i de efter lov om kommunale og regionale valg foreskrevne bekendtgørelser og/eller opslag om folkeafstemningen meddeler oplysninger om grundejernes betaling for kommunens udførelse af deres pligter til renholdelse og snerydning, der skal dække kommunens omkostninger hertil, således at vælgerne kan inddrage oplysninger herom, når de skal stemme om kommunalbestyrelsens beslutning om kommunens overtagelse af pligterne.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 11. januar 2019 til en kommune – Kommunaljura og Valg, j.nr. 2018-2554