19.5.1. Om godkendelse af vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer i et kommunalt fællesskab

12-03-2019

Et kommunalt fællesskab påklagede Ankestyrelsens afgørelse om afslag på godkendelse af et fast vederlag på 19.860 kr. pr. år til hvert af selskabets menige bestyrelsesmedlemmer for perioden 2015-2017.

Fællesskabet havde oprindeligt oplyst, at det forventede tidsforbrug for selskabets menige bestyrelsesmedlemmer udgjorde ca. 62 timer årligt. Efter en fornyet opgørelse af det faktiske tidsforbrug oplyste fællesskabet, at de menige medlemmers tidsforbrug reelt udgjorde 160 timer årligt, hvilket primært skyldtes en tidligere fusion mellem to selskaber, som betød at bestyrelsen i perioden 2015-2017 fungerede som en overgangsbestyrelse.

Udgangspunktet for vederlægges af bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber er, at disse skal vederlægges med diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16 a. I særlige tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, kan der være anledning til at overveje en fast vederlagsordning, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9231 af 4. marts 1981.

Økonomi- og Indenrigsministeriet lagde i sin vurdering af klagen vægt på de foreliggende oplysninger om medlemmernes timeforbrug (efter den seneste opgørelse på 160 timer årligt) herunder fordelingen heraf på mødeaktivitet og ikke-mødeaktivitet, karakteren af medlemmernes opgaver, karakteren og omfanget af interessentskabets virksomhed, herunder arbejdet i forbindelse med fusionen mellem de to tidligere selskaber, samt fællesskabets omsætning på 489 mio. kr. Ministeriets praksis om faste vederlagsordninger for menige bestyrelsesmedlemmer indgik tillige i vurderingen.

På baggrund af en samlet vurdering fandt ministeriet, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet om vederlæggelse på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse, således at disse konkret kunne fraviges for medlemmernes vedkommende. Økonomi- og Indenrigsministeriet ændrede herefter Ankestyrelsens afgørelse af 30. oktober 2017, idet ministeriet i modsætning til Ankestyrelsen fandt, at de menige bestyrelsesmedlemmer i det kommunale fællesskab havde haft en betydelig arbejdsbyrde ud over mødedeltagelse, der går ud over, hvad der kan forventes.

Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte herefter et fast vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer svarende til det ansøgte beløb på 19.860 kr. årligt for perioden 2015-2017.

Økonomi- og Indenrigsministeriet brev af 12. marts 2019 til et kommunalt fællesskab – Forvaltningsjura, Sagsnr. 2018-2014/2018-643