20.5.2. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med nedgang i et medlems arbejdstid

26-02-2020

En kommune havde spurgt Social- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der var gået ned i tid for at få mere tid til sit kommunalpolitiske arbejde, kunne få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for den tid, vedkommende ikke længere arbejdede.

Social- og Indenrigsministeriet udtalte blandt andet:

Ordningen med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af de møder m.v., der er nævnt i § 16, stk. 1, litra a-e og evt. litra f, i lov om kommunernes styrelse i forbindelse med et kommunalt hverv.

Kommunalbestyrelsesmedlemmet skal kunne dokumentere, at der har været et tab, og vil herunder skulle kunne sandsynliggøre, at fraværet fra arbejdet er forårsaget af en konkret mødeaktivitet i det kommunale hverv, for at den pågældende kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Det er ministeriets vurdering, at det vil være vanskeligt at påvise et tab for en konkret mødeaktivitet, hvis mødet ligger uden for ens arbejdstid, uanset om der er tale om et fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde.

Det er endvidere ministeriets opfattelse, at der ikke er hjemmel til at yde en generel erstatning for mistet indtjening på grund af arbejdstidsnedgang, eftersom erstatning skal knytte sig til et tab forbundet med konkret mødeaktivitet mv., jf. § 16, stk. 1, litra a-e og evt. litra f, i lov om kommunernes styrelse.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret i overensstemmelse med de anførte regler.

Social- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 26. februar 2020 vedr. en henvendelse fra en kommune
- sagsnr. 2019-9900