21.1.3. Godkendelse af nyt regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune

22-12-2021

Indenrigs- og Boligministeriet godkendte efter anmodning fra Københavns Kommune et nyt regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune med følgende to undtagelser:

1. En valgbarhedsalder på 16 år kunne ikke godkendes.

Indenrigs- og Boligministeriet udtalte bl.a., at det følger af forarbejderne til § 65 d i lov om kommunernes styrelse, at det forudsættes, at reglerne for lokaludvalg, hvortil der er henlagt opgaver til selvstændig varetagelse, i vidt omfang svarer til reglerne i den kommunale styrelseslov, og at det derfor som udgangspunkt må forudsættes, at medlemmer af lokaludvalget – ligesom medlemmer af kommunalbestyrelsen – er myndige. 

2. Bestemmelser i regulativet, hvorefter et medlem eller en suppleant skulle udtræde, hvis vedkommende ikke længere repræsenterede kandidatlisten henholdsvis foreningen, kunne ikke godkendes.

Indenrigs- og Boligministeriet udtalte bl.a. at det er et grundlæggende demokratisk princip, at det enkelte medlem kun er bundet af sin egen overbevisning og derfor ikke skal kunne undergives pression ved trusler om, at vedkommende kan miste et udvalgshverv, hvis vedkommende skifter kandidatliste eller i en sag indtager en anden holdning end den kandidatliste/valggruppe, der har udpeget vedkommende.

Ministeriet fandt, at de foreslåede bestemmelser i regulativet, hvorefter et lokaludvalgsmedlem skulle udtræde, hvis kandidatlistens repræsentanter i Borgerrepræsentationen henholdsvis den forening, der havde indstillet medlemmet, ikke længere fandt, at medlemmet repræsenterede kandidatlisten henholdsvis foreningen, stred imod dette grundlæggende princip om, at det enkelte medlem kun er bundet af sin egen overbevisning og ubundet skal kunne danne sig sin selvstændige mening uden risiko for at miste hvervet. Sådanne bestemmelser ville endvidere have indebåret en væsentligt ringere retsstilling for lokaludvalgenes medlemmer end den, der efter styrelseslovens regler gælder for udvalgsmedlemmer.

IT.21.1.3. Indenrigs- og Boligministeriets godkendelse af nyt Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune