21.1.5. Skriftlig henvendelse om, hvem der fastsætter tidspunktet for det konstituerende mødes afholdelse

14-12-2021

Indenrigs- og Boligministeriet har den 5. november 2021 besvaret en henvendelse fra
en partiorganisation om, hvem der fastsætter tidspunktet for det konstituerende mødes afholdelse, som følger:

Det følger af § 6, stk. 1, i kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019), at den nyvalgte kommunalbestyrelses konstituerende møde afholdes i tidsrummet mellem den 1.-15. december i valgåret, og at indkaldelsen til mødet foretages
af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller hvis flere
har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Bestemmelsen skal forstås sådan,
at det medlem, der indkalder, er det længstsiddende af de medlemmer, der er valgt til
den nyvalgte kommunalbestyrelse. Loven indeholder ingen særskilt bestemmelse om,
hvem der fastsætter tid og sted for mødet.

På denne baggrund og da den fungerende kommunalbestyrelse og borgmesteren ingen
kompetencer har over for den nyvalgte kommunalbestyrelse, er det Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at bestemmelsen skal forstås således, at det medlem, som
indkalder til det konstituerende møde, også fastsætter tidspunktet for det konstituerende mødes afholdelse. Medlemmet har ret til forvaltningens betjening i forbindelse
med disse opgaver, herunder f.eks. med henblik på en koordinering af mødet i forhold
til den øvrige mødeaktivitet i kommunen.