21.3.2. Meddelelse om prisfastsættelse ved udførelse af kommunal og regional erhvervsvirksomhed.

06-08-2021

Der gives i meddelelsen vejledning om, hvordan markedsprisen på ulovbestemt grundlag kan fastsættes i de tilfælde, hvor kommuner og regioner lovligt kan sælge varer eller ydelser.

Vejledningen finder alene anvendelse ved salg af varer og ydelser og således ikke i forbindelse med salg af fast ejendom. 

Vejledningen finder alene anvendelse i de tilfælde, hvor en kommune eller region med hjemmel i den skrevne lovgivning – fx i medfør af lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre – eller for kommuners vedkommende med hjemmel i kommunalfuldmagtsfuldmagtsregler henholdsvis for regioners vedkommende med hjemmel i myndighedsfuldmagtsregler – fx ved salg af biproduktion og overkapacitet – kan sælge varer eller ydelser, og hvor det følger af reglerne, at salg skal ske til markedsprisen, men uden nærmere angivelse af, hvordan markedsprisen skal fastsættes.

Efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis skal kommunen henholdsvis regionen udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at undersøge, hvad markedsprisen er for den pågældende vare eller ydelse.

I de kommunale tilsynsmyndigheders praksis antages det, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet har relativt vide rammer for det skøn, der skal foretages i forbindelse med prissætningen. Heri må dog indgå almindelige principper for, hvad der normalt indregnes i prisen for en ydelse. Det vil normalt indebære, at der tages udgangspunkt i samtlige de omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, dvs. såvel direkte som indirekte omkostninger, herunder forrentning og afskrivning af driftskapital. Salg kan ikke ske til under kostprisen, uanset at det er markedsprisen.

Ved markedspris forstås den højeste pris, som kan opnås for en vare eller en ydelse på det almindelige marked, dvs. hvad der kan opnås i handel og vandel. 

Fastsættelse af markedsprisen kan som udgangspunkt ske på grundlag af en undersøgelse af markedet for den pågældende vare/ydelse. Undersøgelsens karakter afhænger bl.a. af, om der er tale om en standardydelse, hvor der kan indhentes oplysninger fra leverandører af sammenlignelige produkter, eller om der er tale om en mere individualiseret ydelse, hvor der kan indhentes en vurdering fra en række vurderingsmænd.

Markedsprisen må dog fastsættes mere skønsmæssigt, hvor de administrative omkostninger til en nærmere undersøgelse af markedet ikke står mål med varens eller ydelsens værdi.

Det er frivilligt for kommuner og regioner, om de vil anvende de ovenfor anførte metoder, men kommuner og regioner bør altid kunne dokumentere, at der er udført sædvanlige og rimelige bestræbelser på at undersøge, hvad markedsprisen er for den pågældende vare eller ydelse.

 

Indenrigs- og Boligministeriets skrivelse af 6. august 2021 til alle kommuner og regioner,
Udgifter J.nr. 2019-4345