21.5.2. Om beregning af fraværsperioden i forbindelse med reglerne om vederlag ved fravær

05-01-2021

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk tilkendegivet, at vederlagsbekendtgørelsens § 30 a, stk. 1, gælder uanset årsagen til det lovlige forfald, når der bortses fra de i § 30 a, stk. 3, nævnte tilfælde, hvor der er ret til vederlag i indtil 9 måneder. Den periode, hvor medlemmet helt eller delvis er fraværende af de i § 30 a, stk. 3, nævnte årsager, tæller således med i beregningen af den i stk. 1 nævnte periode.

§ 30 a, stk. 3, finder ikke anvendelse, hvis ikke der er indkaldt en stedfortræder efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Her gælder § 30 a, stk. 1.

Et medlem, som er fraværende fra et kommunalbestyrelsesmøde i november på grund af helbredstilstand og igen i december på grund af varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, og hvor der ikke i øvrigt foreligger oplysninger om, at medlemmet har varetaget sit hverv i den nævnte periode,vil miste sit vederlag ved udgangen af december, hvis medlemmet fortsat er fraværende. Det forudsættes i eksemplet, at der ikke er indkaldt stedfortræder efter § 15, stk. 2, for det fraværende kommunalbestyrelsesmedlem.

Hvis der for januar er udbetalt vederlag for en periode, hvor vederlaget er ophørt, skal vederlaget tilbagebetales eller modregnes i fremtidige vederlag, jf. § 30 c.

Social- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 5. januar 2021
- Forvaltningsjura, j.nr. 2020-12816