21.5.5. Vederlæggelse af stedfortræder i børn og unge-udvalg

28-05-2021

Ministeriet har udtalt, at det på baggrund af bestemmelserne i § 19, stk. 1 og 2, og § 20, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om sammensætningen og konstitueringen af børn og unge-udvalget og på baggrund af reglerne i vederlagsbekendtgørelsens § 10 om funktionsvederlag er ministeriets opfattelse, at der må gælde følgende for vederlæggelsen af en stedfortræder i børn og unge-udvalget:

1) Hvis en stedfortræder indtræder i næstformandens sted på grund af dennes forfald, skal stedfortræderens forholdsmæssige vederlag beregnes på grundlag af næstformandens vederlag.

2) Det er videre ministeries opfattelse, at hvis en stedfortræder indtræder i udvalget på grund af formandens forfald, er det næstformanden, der indtræder i formandens rolle, indtil udvalget har konstitueret sig, og stedfortræderen indtræder dermed i næstformandens rolle. Stedfortræderens forholdsmæssige vederlag skal således i en sådan situation, indtil udvalget har konstitueret sig, beregnes på grundlag af næstformandens vederlag.

Det bemærkes, at næstformanden eller stedfortræderen for formanden kun kan modtage funktionsvederlag som formand, hvis udvalget konstituerer den pågældende i formandshvervet i en periode på mindst 2 uger, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 10, 1. pkt.

3) Det er endelig ministeriets opfattelse, at i tilfælde, hvor begge stedfortrædere indtræder på grund af forfald fra næstformanden og formanden, indtræder den enkelte stedfortræder i det respektive ordinære medlems rolle, som stedfortræderen træder i stedet for i børn og unge-udvalget.

Det må efter ministeriets opfattelse også i et sådant tilfælde være en betingelse for at modtage funktionsvederlag som formand, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 10, at stedfortræderen konstitueres i rollen i en periode på mindst 2 uger. Hvis en stedfortræder ikke konstitueres i formandens rolle, eller indtil udvalget har konstitueret sig, vil stedfortræderen modtage udvalgsvederlag svarende til næstformandens vederlag forholdsmæssigt for den periode, den pågældende er stedfortræder i udvalget.

Uddrag af Indenrigs- og Boligministeriets brev af 6. maj 2021 til Københavns Kommune
-Forvaltningsjura, sagsnr. 2019-5059