21.5.8. Om evt. påbegyndelse af en ny ni-måneders fraværsperiode ved fravær på grund af helbredstilstand m.v.

24-06-2021

Et kommunalbestyrelsesmedlem kan som udgangspunkt efter vederlagsbekendtgørelsens regler få vederlag i indtil 9 måneder ved fravær, der kan henføres til helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption.

En kommune har spurgt ministeriet om, hvorvidt der starter en ny fraværsperiode med ret til vederlag i indtil 9 måneder, når kommunalbestyrelsesmedlemmet først er fraværende pga. plejeorlov og derefter, i umiddelbar tidsmæssig forlængelse heraf, er fraværende pga. egen sygdom.

Ministeriet har i den anledning udarbejdet et notat om beregningen af den nævnte 9-måneders fraværsperiode.

Udgangspunktet i medfør af vederlagsbekendtgørelsens regler er, at et kommunalbestyrelsesmedlem maksimalt har ret til vederlag i en periode på indtil 9 måneder ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption.

I det omfang der er tale om to forskellige fraværsårsager, som falder under bestemmelsen om vederlag i op til 9 måneder, og som tidsmæssigt er sammenhængende, vil der dog efter Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse kunne være konkrete tilfælde, hvor der kan være tale om to særskilte fraværsperioder, selvom fraværsperioderne tidsmæssigt er i forlængelse af hinanden.

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 24. juni 2021 sendt til KL, DR og en kommune,
Forvaltningsjura, j.nr. 2020-11104

Indenrigs- og Boligministeriets resumé af notat af 24. juni 2021 sendt til KL, DR og en kommune,
Forvaltningsjura, j.nr. 2020-11104