21.5.9. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunalt fællesskab

07-07-2021

Det kommunale fællesskab, AFLD I/S, anmodede Social- og Indenrigsministeriet om at godkende faste vederlag til bestyrelsens medlemmer.

Selskabet har opgjort et timeforbrug på ca. 312 timer årligt for formanden, ca. 202 timer årligt for næstformanden og ca. 70 timer årligt for de menige medlemmer.

Selskabet havde i 2019 en nettoomsætning på ca. 177 mio. kr.

Ministeriet fandt, at det på baggrund af de foreliggende omstændigheder var godtgjort, at der ud over deltagelsen i møder mv. var tale om en så betydelig arbejdsbyrde, at det kunne begrunde et fast vederlag for bestyrelsesformandens og næstformandens vedkommende.

Ministeriet godkendte et fast vederlag for perioden 2018-2021 på 107.156 kr. årligt til bestyrelsesformanden og 69.377 kr. årligt til næstformanden i overensstemmelse med selskabets anmodning. Se ministeriets afgørelse af 16. april 2021 for så vidt angår formandens vederlag og ministeriets afgørelse af 23. december 2020 for så vidt angår næstformandens vederlag. 

Ministeriet fandt, at det på baggrund af de foreliggende omstændigheder ikke var godtgjort, at de menige bestyrelsesmedlemmers forberedelse til møderne gik ud over, hvad der normalt kan forventes eller at der var tale om en så betydelig arbejdsbyrde, der ikke er direkte knyttet til mødevirksomhed, at det kunne begrunde et fast vederlag for de menige bestyrelsesmedlemmers vedkommende.

Ministeriet modtog efterfølgende en anmodning fra selskabet om at revurdere ministeriets afgørelse af 23. december 2020 om afslag på fast vederlag til menige medlemmer. Ministeriet fandt i sin afgørelse af 7. juli 2021 ikke anledning til at ændre ministeriets afgørelse af 23. december 2020.

Social- og Indenrigsministeriets afgørelse af 23. december 2020,
Forvaltningsjura, j.nr. 2020-12

Indenrigs- og Boligministeriets afgørelse af 16. april 2021,
Forvaltningsjura, j.nr. 2020-12

Indenrigs- og Boligministeriets afgørelse af 7. juli 2021,
Forvaltningsjura, j.nr. 2020-12