21.6.1. Forskellige dispensationer fra lov om kommunernes styrelse for Københavns Kommune

04-10-2021

Ministeriet har efter § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse godkendt de nedenfor angivne bestemmelser i Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. Ministeriet har ved brev af 14. november 2017 henholdsvis ved brev af 4. oktober 2021 godkendt de
pågældende bestemmelser i styrelsesvedtægten med virkning for den kommende valgperiode.

1. Ministeriet har således efter § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse meddelt dispensation til, at den øverste daglige ledelse af den del af kommunens administration, der varetager økonomiudvalgets og de stående udvalgs forvaltningsområder i Københavns Borgerservice, varetages af borgmesteren for det udvalg, hvorunder Københavns Borgerservice var henlagt.

2. Ministeriet har endvidere efter § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse meddelt dispensation til, at den interne revision for Københavns Kommune ikke henhører under økonomiudvalgets eller et stående udvalgs umiddelbare forvaltning eller overborgmesterens eller de øvrige borgmestres øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Ministeriet har forudsat, at den interne revision ikke skal varetage opgaver, som efter lovgivningen eller kommunens styrelsesvedtægt påhviler økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Ministeriet har endvidere forudsat, at den interne revisions bistand til revisors udførelse af opgaver sker under revisors kompetence og ansvar. Ministeriet har herved videre forudsat, at aftaler mellem den interne revision og revisor om, hvilke dele af den lovpligtige revisions opgaver der varetages af den interne revision, ikke begrænser revisors adgang til og ansvar for selv at efterprøve arbejde udført af den interne revision, at udføre yderligere arbejde i forlængelse heraf, eller at udføre arbejdet selv. Baggrunden herfor er, at revisor ikke ved aftale eller på anden måde kan begrænse sit ansvar for revisionen, og derfor alene kan basere sig på den interne revisions arbejde i det omfang, revisor selv vurderer dette som forsvarligt.

En tilsvarende dispensation vedrørende Københavns Kommunes interne revision blev meddelt af et daværende Velfærdsministerium ved brev 14. maj 2008, j.nr. 2008-2041/101-3, resumédatabasen 08.6.2.

3. Ministeriet har endelig efter § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse meddelt dispensation til, at chefen for den interne revision i Københavns Kommune er kommunens databeskyttelsesrådgiver og varetager opgaven med at føre tilsyn med kommunens overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Kommunens databeskyttelsesrådgiverfunktion henhører dermed ikke under økonomiudvalgets eller et stående udvalgs umiddelbare forvaltning eller overborgmesterens eller de øvrige borgmestres øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Dispensationen er meddelt under forudsætning af, at databeskyttelsesrådgiveren ikke varetager opgaver, som efter lovgivningen eller kommunens styrelsesvedtægt påhviler økonomiudvalget eller de stående udvalg, og at de opgaver vedrørende databeskyttelsesrådgiveren, som Borgerrepræsentationen delegerer til revisionsudvalget, ligger inden for rammerne af de funktioner, som et udvalg nedsat efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse lovligt kan varetage, herunder først og fremmest forberedende og rådgivende funktioner.

Dispensationen er ligeledes meddelt under forudsætning af, at databeskyttelsesrådgiverens opgaver som minimum omfatter det, der følger af databeskyttelsesforordningens artikel 39, og at Københavns Kommune i den forbindelse sikrer, at chefen for Intern Revisions øvrige opgaver – uanset om de ændres i løbet af funktionsperioden – ikke indebærer en interessekonflikt i forhold til opgaverne som databeskyttelsesrådgiver.

Økonomi - og Indenrigsministeriets brev af 14. november 2017 til Københavns Kommune
- j.nr. 2017-4111

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 4. oktober 2021 til Københavns Kommune
- j.nr. 2021-5934