22.1.2. Bopælskrav ved kommunalbestyrelsens valg til bestyrelser m.v.

25-02-2022

Ankestyrelsen havde udtalt sig i en sag om en kommunalbestyrelsens fastsættelse af
bopælskrav ved valg af medlemmer til en bestyrelse. Indenrigs- og Boligministeriet
fandt efter en gennemgang af sagen ikke grundlag for at tage sagen op til behandling.

Indenrigs- og Boligministeriet lagde i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at
ministeriet var enig i Ankestyrelsens udtalelse om, at kommunalbestyrelsens flertal
ved kommunalbestyrelsens valg af flere medlemmer til eksterne bestyrelser m.v. ikke
kan begrænse valggruppernes muligheder for at vælge medlemmer ud over det, som
følger af vedtægterne m.v. for den pågældende bestyrelse m.v., med krav om, at de
valgte medlemmer skal have bopæl i kommunen. I den forbindelse henviste ministeriet også til det daværende Indenrigsministeriums udtalelse af 5. juli 1989, j.nr. 1019-
7/1988, resumédatabasen 88.1.2.

Indenrigs- og Boligministeriet lagde ved sin vurdering endvidere vægt på, at ministeriet var enig i Ankestyrelsens udtalelse om, at en valggruppe ved sit valg af medlemmer
til eksterne bestyrelser m.v. også uden, at dette følger af vedtægterne for de pågældende hverv, kan forudsætte, at de valgte medlemmer både på tidspunktet for valget og
efterfølgende i hele den resterende del af funktionsperioden opfylder et krav om bopæl
i kommunen. I den forbindelse henviste ministeriet også til det daværende Indenrigsministeriums udtalelse af 19. december 1995, j.nr. 1995/1073/800-1, resumédatabasen
95.8.7.

Indenrigs- og Boligministeriets skrivelse af 25. februar 2022
- Demokrati, j.nr. 2021-1951