22.8.2. Om ændrede regler for anbringelse af likvide midler

25-05-2022

Indenrigs- og boligministeriet har oplyst alle kommuner og regioner om, at der ved udstedelse af anbringelsesbekendtgørelse nr. 1525 af 28. oktober 2020 blev fastsat ændrede regler for fondes anbringelse af midler.

Indenrigs- og Boligministeriet udtalte i den anledning, at de ændrede regler indebærer, at kommuner og regioner under visse nærmere betingelser kan anbringe deres midler i alternative investeringsfonde, jf. anbringelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 5, og § 13.

Betingelserne for anbringelse af midler i alternative investeringsfonde efter bekendtgørelsens § 13, stk. 1 og 2, finder efter Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse også anvendelse for kommuners og regioners anbringelse af midler i alternative investeringsfonde, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 5, der henviser til § 13. Det gælder både kravet om, at forvalteren af den pågældende alternative investeringsfond skal have tilladelse til markedsføring af den alternative investeringsfond over for detailinvestorer i Danmark, og kravet om, at der i hvert af de underliggende aktiver højst må erhverves en ejerandel på 5 pct.

Derimod gælder den kvantitative begrænsning efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, hvorefter maksimalt 15 pct. af midlerne i en fond må anbringes i alternative investeringsfonde, ikke for kommuners og regioners anbringelse af midler. Dette skyldes, at kommunestyrelseslovens § 44 alene henviser til arten af obligationer og investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes, og således ikke til de kvantitative begrænsninger, som gælder for fondes anbringelser.

Grænsen på 15 pct. i bekendtgørelsens § 5, stk. 2, er fastsat af hensyn til de risici, som er forbundet med investeringer i alternative investeringsfonde.

Indenrigs- og Boligministeriet henledte opmærksomheden på, at formålet med bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 44, som gælder tilsvarende for regioner, jf. regionslovens § 29, er at sikre en betryggende forvaltning af kommuners og regioners midler, herunder at kommunale og regionale aktiver ikke anvendes til spekulation med risiko for tab.

Ministeriet henstillede derfor til, at kommuner og regioner er tilbageholdende med at investere i alternative investeringsfonde, og at kommuner og regioner fortsat fører en forsigtig og ansvarlig politik vedrørende deres investeringer.

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 25. maj 2022 til samtlige kommuner og regioner
- Kommunaljura, j.nr. 2022-891