23.5.7. Om vederlæggelse af udvalgsformand i forbindelse med omkonstituering efter sammenlægning af udvalg

04-12-2023

En kommune havde i forbindelse med, at to udvalg i kommunen med virkning fra 1. januar 2024 skulle sammenlægges til ét udvalg, spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fra hvornår der skulle udbetales vederlag til udvalgsformanden for det nye udvalg, og fra hvornår vederlaget til den hidtidige udvalgsformand skulle ophøre.

Indenrigsministeriet udtalte generelt, at vederlæggelsen af den nye udvalgsformand – som de stående udvalg selv valgte, jf. § 22, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse – først påbegyndtes fra det tidspunkt, hvor udvalget på et udvalgsmøde valgte medlemmet som udvalgsformand.

Indenrigsministeriet udtalte videre generelt, at vederlæggelsen af en fratrædende udvalgsformand – der var sket i henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 7 og dermed var omfattet af vederlagsbekendtgørelsens § 30 – ophørte med udgangen af den kalendermåned, hvor udvalget blev nedlagt, idet udvalgsformanden måtte anses for fratrådt på samme tidspunkt, hvor udvalget blev nedlagt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 4. december 2023
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2023-6388