23.5.5. Spørgsmål om tidspunkt for vederlæggelse af midlertidigt fungerende udvalgsformand

19-09-2023

En kommune havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med et spørgsmål om fra hvilket tidspunkt, en udvalgsnæstformand kunne modtage vederlæggelse for sin midlertidige varetagelse af hvervet som udvalgsformand. Efter det oplyste havde udvalgsnæstformanden ledet et møde i som følge af udvalgsformandens sygdom. Fire dage senere skulle der afholdes møde i udvalget, hvor udvalget skulle konstituere sig.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste indledningsvis, at der efter § 10 i vederlagsbekendtgørelsen gælder et krav om konstituering, førend der kan ske udbetaling af funktionsvederlag til en udvalgsnæstformand, som i en periode fungerer som udvalgsformand på grund af formandens midlertidige fravær. At udvalgsnæstformanden rent styrelsesretligt automatisk indtræder i formandens funktioner i en situation, hvor formanden er midlertidigt fraværende, er dermed ikke afgørende i vederlagsmæssig henseende.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte herefter, at udvalget imidlertid vil kunne træffe en generel beslutning om, at næstformanden i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald. Udvalget kan – men skal ikke – nedfælde en sådan beslutning i udvalgets forretningsorden, og udvalgets beslutning vil altid kunne erstattes af en ny og anderledes beslutning også i et konkret tilfælde af udvalgsformandens midlertidige forfald.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte endvidere, at det ikke er muligt at konstituere en udvalgsnæstformand med tilbagevirkende kraft.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne på den baggrund oplyse, at udvalgsnæstformanden som udgangspunkt ikke kunne modtage vederlæggelse for sin midlertidige varetagelse af hvervet som udvalgsformand, førend han var blevet konstitueret på mødet i udvalget.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 19. september 2023 vedrørende en henvendelse fra en kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2023-1166.