23.8.4. Legitimationskort til asylansøgere og udviste udlændinge

03-04-2023

På foranledning af en kommune har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalt sig om kravet om bopælsregistrering som betingelse for at få udstedt et legitimationskort.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte indledningsvis, at det følger af §§ 1 og 2 i lov om udstedelse af legitimationskort, at det er en betingelse for udstedelse af legitimationskort, at ansøgeren er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

I forlængelse heraf udtalte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det følger af reglerne i §§ 16 og 17 i lov om Det Centrale Personregister, at der som udgangspunkt gælder tre betingelser for, at der kan opnås bopælsregistrering i Danmark. Således skal vedkommende opholde sig her i landet i over 3 måneder, have erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted her i landet og have lovligt ophold her i landet i form af enten opholdstilladelse eller -bevis efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne på, at vedkommende efter udlændingelovgivningen er fritaget for opholdstilladelse eller -bevis.

Herefter udtalte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at asylansøgere har processuelt ophold her i landet, dvs. de må opholde sig her i landet, mens udlændingemyndighederne behandler deres ansøgning om opholdstilladelse. På den baggrund udtalte ministeriet, at asylansøgere derfor hverken har opholdstilladelse eller -bevis eller er fritaget for opholdstilladelse eller -bevis. Asylansøgere bopælsregistreres således ikke i CPR og kan derfor ikke få udstedt et legitimationskort.

Herefter bemærkede ministeriet, at det følger af § 24, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister, at enhver, som fraflytter til udlandet, skal registreres i CPR som udrejst. Det indebærer, at en udlænding, der er udvist af Danmark, men som hidtil har været bopælsregistreret med lovligt ophold, fortsat vil være bopælsregistreret i Danmark, indtil udlændingen er rejst ud af landet. Således er det muligt for en udlænding, der er udvist af landet, at få udstedt et legitimationskort, så længe udlændingen endnu ikke er udrejst af landet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 3. april 2023
- Forvaltningsjura, j.nr. 2023-973