80.8.3. Om det dagældende vægringsbegreb ved en ad hoc udpegelse af et andet medlem til at varetage en bestemt opgave for borgmesteren

27-08-1980

Folketingets Kommunaludvalg optog som bilag til udvalgets beretning en række af indenrigsministerens besvarelser af de spørgsmål, som Folketingets Kommunaludvalg havde stillet under behandlingen af lovforslag nr. L 170, Folketingstidende 1979-80, 2. samling. Lovforslag nr. L 170 nåede ikke at blive færdigbehandlet i denne samling, men blev genfremsat i den følgende samling som lovforslag nr. L 16 og vedtaget som lov nr. 629 af 23. december 1980. 

Indenrigsministeren udtalte sig i besvarelsen af spørgsmål nr. 16 ff. fra Kommunaludvalget under behandlingen af lovforslag nr. L 170 om vægringsbegrebet ved en ad hoc udpegelse af et andet medlem til at varetage en bestemt opgave for borgmesteren eller ved en afsættelse af borgmesteren. 

Herskede der i det konkrete tilfælde tvivl om, hvorvidt der forelå vægring, ville kommunalbestyrelsen kunne medvirke til en afklaring heraf, f. eks. gennem en beslutning, som pålagde den pågældende borgmester en nærmere fastlagt opgave til varetagelse inden for et bestemt tidsrum. (Spørgsmål nr. 17).

Indenrigsministeren udtalte sig i svarene også om andre forhold vedrørende det fremsatte lovforslag.

Reglerne om afsættelse af borgmesteren er efterfølgende blevet ændret ved lov nr. 1470 af 14. december 2013.

Beretning af 27. august 1980 fra Folketingets Kommunaludvalg under behandlingen af lov nr. 629 af 23. december 1980 (lovforslag nr. L 170, Folketingstidende 1979-80, 2. samling)