82.6.2. Årsbudgettet skal være udtryk for det bedst mulige skøn, og det skal være umiddelbart egnet til realisering

30-11-1982

Indenrigsministeriet har udtalt, at det vedtagne budget skal være udtryk for det bedst
mulige skøn over de kommende års udgifter og indtægter, og det skal være
umiddelbart egnet til realisering. Der må således ikke i årsbudgettet eller i
budgetoverslagene forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller
begrundelse, hvad enten årsagen hertil er tidsmæssige problemer, manglende
kapacitet ved budgetlægningen, uenighed eller lignende. I budgettet må ikke
forekomme negative budgetreguleringskonti, som er udtryk for besparelser, der efter
budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen tænkes anvendt til reduktion i
årsbudgettets bevillinger. Det er dog muligt at vedtage en ikke konkretiseret
besparelse, hvis denne klart kan henføres til en bestemt bevilling. Ellers kan budgettet
ikke opfylde den bevillingsmæssige funktion, jf. § 40 i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets svar af 30. november 1982 på spørgsmål nr. 3 af 9. november 1982 fra Folketingets Kommunaludvalg (alm. del – bilag 17), - 3.k., j.nr. 1982/14226-7.