82.8.3. Tilsynsmyndighedernes mulighed for at fremsætte kritik eller komme med henstillinger med hensyn til kommunernes administrative praksis

03-05-1982

Udtalt, at tilsynsrådene som et led i det almindelige tilsyn med kommunerne vil behandle klager over, at almindelige forvaltningsretlige regler og principper ikke er efterlevet, ligesom tilsynsmyndighederne vil kunne reagere over for procedurefejl.

I de tilfælde, hvor der klages over forholdene på et område, hvor der ved lovgivningen er etableret særlige klageveje og klageorganer, vil det dog normalt være den særlige klagemyndighed og ikke den almindelige tilsynsmyndig, som tager stilling til klagen.

Tilsynsrådene (og Indenrigsministeriet) har således mulighed for at komme med kritik og henstillinger vedrørende den administrative praksis, som følges i kommunerne. Henstillinger vedrørende administrativ praksis med hensyn til bl.a. fortolkningen af særlovgivning bør dog udsendes af en myndighed inden for det ministerium, som den pågældende særlovgivning hører under.

Derimod bør der hverken i lovgivningen eller i form af henstillinger stilles bestemte krav til indretningen af den kommunale administration eller de kommunalt ansattes placering og opgaver. Det må være overladt til den enkelte kommunalbestyrelse at tage stilling til, hvorledes kommunens administration skal opbygges for at fungere så godt som muligt, herunder med henblik på at opfylde kravene om rigtig sagsbehandling og hensigtsmæssig administrativ praksis i øvrigt.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. maj 1982 til folketingets kommunaludvalg
- 1. k.kt. j.nr. 1982/1015-79