83.8.1. Anke efter § 47, stk. 3, i den kommunale styrelseslov samt anvendelse af § 2, stk. 2, nr. 4, i offentlighedsloven

12-10-1983

Udtalt, at anke til indenrigsministeren efter styrelseslovens § 47, stk. 3, forudsætter, at tilsynsrådet har truffet beslutning om anvendelse af et af de retsmidler, der er omtalt i lovens § 61. Trussel om anvendelse af sådanne retsmidler kan ikke indbringes for indenrigsministeren i medfør af § 47, stk. 3, men indenrigsministeren har desuagtet adgang til at give sin retsopfattelse til kende.

Endvidere udtalt, at ministeriet ikke vil udelukke, at hensynet til at forebygge meget alvorlig uro i kommunens administration kan være en interesse, som vil kunne beskyttes i medfør af § 2, stk. 2, nr. 4, i offentlighedsloven. I det foreliggende tilfælde var oplysningerne om de forventede skadevirkninger af at gøre det pågældende dokument offentligt tilgængeligt imidlertid efter indenrigsministeriets opfattelse ikke af en sådan karakter, at den nævnte undtagelsesbestemmelse i offentlighedsloven kunne finde anvendelse.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. oktober 1983 til Nyborg byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1982/123/0915-2
- omjournaliseret til 1. k.kt. j. nr. 1983/1079/0915-1