83.8.2. Fremlæggelse af sager

19-10-1983

Udtalt, at det tilkommer en kommunalbestyrelse at fastsætte regler for fremlæggelse af sager, der skal til behandling på et byrådsmøde, herunder at træffe bestemmelse om, hvilke personer der ud over kommunalbestyrelsens egne medlemmer skal have adgang til det lokale på Rådhuset, hvor sagerne er fremlagt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om, at de fremlagte sager ikke må fjernes fra det lokale, hvor de er fremlagt til brug for byrådsmedlemmerne på mødet, da det derved bl.a. sikres, at sagerne i fremlæggelsesperioden, jfr. normalforretningsordenens § 3, stk. 3, er tilgængelige for de byrådsmedlemmer, der må ønske at gennemse dem.

Endelig udtalt, at det påhviler en kommunalbestyrelse at drage omsorg for, at de sager, der er fremlagt til pressens gennemsyn, ikke indeholder materiale af en sådan karakter, at der er risiko for, at der sker tilsidesættelse af lovgivningens bestemmelser til beskyttelse af fortroligt materiale.

Indenrigsministeriets skrivelse af 19. oktober 1983 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1070/1112-1