84.8.4. Ikke-medlemmers gennemsyn af fremlagt materiale

16-10-1984

Udtalt, at adgangen inden for ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen til sammen med medlemmer at gennemse fremlagt dagsordensmateriale i medfør af § 8, stk. 3, 2. pkt.* i den kommunale styrelseslov principielt omfatter materiale vedrørende møder for såvel åbne som for lukkede døre.

Adgangen til gennemsyn er alene begrænset af lovgivningens regler om tavshedspligt. En nærmere afgrænsning af, hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, beror på såvel en fortolkning af lovgivningens specielle tavshedsspligtsbestemmelser som på de almindelige bestemmelser om tavshedspligt i straffelovens §§ 152 og 264b. Straffelovens bestemmelser indeholder ikke en egentlig beskrivelse af de tavshedsbelagte oplysningers karakter. Det kan derfor blive nødvendigt at søge vejledningen i retstraditionen, således som den bl.a. kan udledes af principperne i love og administrative forskrifter samt af retssædvaner og -praksis på beslægtede områder. Vejledende i så henseende er navnlig bestemmelserne om undtagelse fra aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen.

Endvidere udtalt, at ansvaret for overholdelsen af reglerne om tavshedspligt som udgangspunkt må påhvile det kommunalbestyrelsesmedlem, der har sagen til gennemsyn. Eventuelle tvivlsspørgsmål vil kunne afklares ved henvendelse til borgmesteren. Dennes tilkendegivelse af, at materialet vil kunne vises til andre, vil dog ikke fritage medlemmet fra ansvar, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at materialet var undergivet tavshedspligt.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. oktober 1984 til Vejle amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1984/1073/1200-1


*§ 8, stk. 3, 2. pkt. indsat ved lov nr. 210 af 16. maj 1984 sammenhold 1983.8.2.