91.1.2. Om hvorvidt virksomhedsbesøg er omfattet af det borgerlige ombud som kommunalbestyrelsesmedlem

05-12-1991

Udtalt, at borgerlige ombud er offentlige hverv og tjenester, som borgerne er forpligtede til at udføre. Efter den kommunale valglov er hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem borgerligt ombud. Efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 5, er kommunalbestyrelsesmedlemmer endvidere pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende samt til at udføre hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes pligt til at deltage i møder i forbindelse med varetagelse af disse hverv gælder kun egentlige møder i de pågældende organer, og ikke deltagelse i kurser, konferencer o. lign., medmindre der i lovgivningen er fastsat eller forudsat en pligt til at deltage heri.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kan virksomhedsbesøg med henblik på at styrke kommunens kontakt til virksomhederne ikke anses for omfattet af det borgerlige ombud.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. december 1991 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 1. k.kt. J.nr. 1991/1073/0511-1