93.8.17. Gebyr for erindringsskrivelser for ikke-rettidigt betalt parkeringsafgift

24-03-1993

En kommune havde opkrævet 200 kr. for udsendelse af erindringsskrivelse i forbindelse med inddrivelse af en ikke-rettidigt betalt parkeringsafgift samt et gebyr på 200 kr. for udsendelse af begæring om lønindeholdelse.

De dagældende bestemmelser i gebyrlovens § 2, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 939 af 27. december 1991, havde følgende ordlyd:

”§ 2. …

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves eller inddrives af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for tilsigelser til udlægsforretninger og begæringer om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v.”

Indenrigsministeriet udtalte bl.a., at gebyrlovens § 2 hjemlede, at en kommunalbestyrelse – såfremt visse betingelser er opfyldt – kunne træffe beslutning om opkrævning af gebyrer ved udsendelse af erindringsskrivelser samt ved udsendelse af begæring om lønindeholdelse.

Da kommunale parkeringsafgifter i færdselsloven var tillagt udpantningsret, gav det ikke Indenrigsministeriet anledning til bemærkninger, at kommunalbestyrelsen havde besluttet, at der skulle opkræves et gebyr på 200 kr., når kommunen udsendte erindringsskrivelser vedrørende ikke-betalte parkeringsafgifter.

Da der ikke var hjemmel til at foretage lønindeholdelse for ikke-betalte parkeringsafgifter, kunne kommunalbestyrelsen ikke i medfør af den dagældende bestemmelse i gebyrlovens § 2, stk. 3, træffe beslutning om opkrævning af et gebyr ved udsendelse af begæring over for borgerens arbejdsgiver om lønindeholdelse vedrørende kommunale parkeringsafgifter.

Opmærksomheden henledes på, at ordene ”eller inddrives” i gebyrlovens § 2, stk. 2, udgik ved § 10, nr. 2, i lov nr. 430 af 6. juni 2005, at gebyrlovens § 2, stk. 3, (der ved § 10, nr. 4, i lov nr. 430 af 6. juni 2005 blev til § 2, stk. 4) blev ophævet ved § 4, nr. 1, i lov nr. 516 af 7. juni 2006, samt at maksimumsbeløbet på det gebyr, der kan opkræves efter gebyrloven, ved lov nr. 1093 af 29. december 1997 blev ændret til 250 kr., jf. gebyrlovens § 2, stk. 4 (nu stk. 3). Se senest lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018.

Indenrigsministeriets brev af 24. marts 1993 til en kommune
- 2.k.kt., j. nr. 1993-1171-101-1