93.8.7. Omfanget af det kommunale tilsyn - havneudvalg

03-09-1993

Udtalt, at Indenrigsministeriet finder, at der med den nye trafikhavnelov er skabt klarhed med hensyn til forholdet mellem Trafikministeriets tilsyn og det almindelige kommunale tilsyn, idet det nu af loven med tilhørende bemærkninger udtrykkeligt fremgår, at det kommunale tilsyn ikke er kompetent i tilfælde, hvor en kommunalbestyrelse handler i sin egenskab af havnebestyrelse. Der kan herved tillige henvises til den kommenterede kommunale styrelseslov ved Preben Espersen m.fl., 1991, side 118 f.

Endvidere udtalt, at der ikke er grundlag for en sondring mellem formelle og materielle spørgsmål vedrørende en kommunalt styret trafikhavn.

Indenrigsministeriet fandt på denne baggrund, at behandlingen af en klage fra et byrådsmedlem over, at den pågældende ikke var blevet indkaldt til et ekstraordinært møde i havneudvalget, henhørte under Trafikministeriet.

Indenrigsministeriets brev af 3. september 1993 til Trafikministeriet
- 1. k.kt. j.nr. 1993/1011/28-4