95.1.5. Om indkaldelse af stedfortræder for et medlem, der varetager andet offentligt hverv

21-08-1995

Udtalt, at kommunalbestyrelsen kun kan træffe beslutning om indkaldelse af stedfortræder i henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2, når der foreligger en forhindring, der absolut og varigt gennem en forventet periode af mindst 1 måned afskærer det pågældende medlem fra at varetage sine kommunale hverv. Det forhold, at medlemmet lejlighedsvis opholder sig i kommunen og eventuelt vil kunne deltage i enkelte moder i kommunalbestyrelsen eller udvalg, udelukker dog ikke stedfortræderindkaldelse.

Endvidere udtalt, at ved afgørelsen af, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for et medlem er opfyldt som følge af medlemmets varetagelse af andet eller andre offentlige hverv, må kommunalbestyrelsen foretage en generel vurdering af foreneligheden af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem med det eller de andre offentlige hverv.

Ved kommunalbestyrelsens vurdering heraf må medlemmets egne oplysninger og tilkendegivelser om arbejdsbyrden i forbindelse med varetagelsen af det eller de andre offentlige hverv normalt lægges til grund, medmindre der er grund til at drage de angivne oplysninger i tvivl. I så fald må kommunalbestyrelsen selv indhente supplerende oplysninger, som herefter må forelægges den pågældende, forinden der træffes afgørelse om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt, jf. herved forvaltningslovens § 19 om partshøring.

Hvis kommunalbestyrelsen må lægge til grund, at det eller de andre offentlige hverv, der er henvist til som begrundelse for en anmodning om stedfortræderindkaldelse, har et sådan omfang, at varetagelsen heraf generelt set kan være uforenelig med hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, skal kommunalbestyrelsen ikke foretage en vurdering af, om medlemmet i det konkrete tilfælde ved begrænsning af arbejdet i forbindelse med det eller de andre offentlige hverv, ved ændret tilrettelæggelse af arbejdet eller på anden måde vil have mulighed for at forene hvervet eller hvervene med det kommunale arbejde. I den forbindelse bemærket, at spørgsmål om arbejdstilrettelæggelse, tidsforbrug og arbejdskapacitet er spørgsmål, som i høj grad beror på det enkelte menneskes helt personlige forudsætninger.

Endelig udtalt, at hvervet som medlem af Folketinget efter ministeriets opfattelse er forbundet med en arbejdsmæssig belastning af et sådant omfang, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt, når et medlem har tilkendegivet, at vedkommende som følge af varetagelsen af hvervet som folketingsmedlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

I den forbindelse bemærket, at det forhold, at et kommunalbestyrelsesmedlem har kunnet forene hvervet som medlem af kommunalbestyrelsen med hvervet som medlem af Folketinget, ikke i sig selv indebærer, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse ikke vil være opfyldt, såfremt medlemmet på et senere tidspunkt, eventuelt som følge af en forøget arbejdsbyrde, må konstatere, at det ikke er muligt at forene varetagelsen af de pågældende hverv.

Indenrigsministeriets brev af 21. august 1995 til et tilsynsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1995/1073/681-1