00.4.1. Om intensiteten af tilsynsmyndighedens prøvelse i forbindelse med sager om godkendelse af kommunale fællesskaber

20-10-2000

Et tilsynsråd havde anmodet Indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse vedrørende en række spørgsmål om intensiteten af tilsynsrådets prøvelse i forbindelse med sager om godkendelse af kommunale fællesskaber på miljøområdet.

Udtalt generelt, at tilsynsmyndigheden i forbindelse med godkendelsen af et kommunalt samarbejde i medfør af styrelseslovens § 60 udøver såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Tilsynsmyndigheden påser ved godkendelsen bl.a., at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen.

Tilsynsmyndighedens godkendelse af et samarbejde i medfør af styrelseslovens § 60 forudsætter således som udgangspunkt, at tilsynsmyndigheden har vurderet, at bestemmelserne i samarbejdsaftalen er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder at eventuelle bestemmelser om overførsel af myndighedskompetence har den fornødne hjemmel i lovgivningen. Tilsynsmyndigheden vil imidlertid efter Indenrigsministeriets opfattelse i særlige tilfælde kunne meddele godkendelse i medfør af styrelseslovens § 60 med forbehold for, at nærmere afgrænsede dele af samarbejdsaftalen er i overensstemmelse med lovgivningen. Eventuelle bestemmelser om overførelse af myndighedskompetence vil tilsynsmyndigheden dog i almindelighed skulle påse.

Endvidere udtalt, at der som udgangspunkt ikke gælder nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke kommunale opgaver og hvilken kompetence kommunalbestyrelser kan tillægge kommunale fællesskaber, medmindre andet følger af lovgivningen.

For så vidt angår myndighedsudøvelse vil det dog normalt være forudsat i den pågældende lovgivning, at beføjelserne skal udøves af kommunalbestyrelsen og ikke kan afgives til et organ, der ikke er undergivet kommunalbestyrelsens myndighed. Der kræves således som udgangspunkt særlige holdepunkter i lovgivningen for at antage, at myndighedsudøvelse kan overføres til et kommunalt fællesskab.

Tilføjet, at spørgsmålet om, hvorvidt sagsforberedelse vil kunne overlades til et kommunalt fællesskab uden særlige holdepunkter i lovgivningen, vil bero på en konkret vurdering af den enkelte opgave og omfanget af overladelsen.

Indenrigsministeriets brev af 20. oktober 2000 til et tilsynsråd – 1. k.kt. j.nr. 2000/1059-29 (PDF)