02.6.1. Om pligten til at stemme imod et årsbudget eller et årsregnskab

25-07-2002

Udtalt, at det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen efter omstændighederne har pligt til at stemme imod vedtagelse af et årsbudget eller afgivelse eller godkendelse af et årsregnskab, såfremt vedtagelsen af årsbudgettet henholdsvis afgivelsen eller godkendelsen af årsregnskabet ikke vil være i overensstemmelse med lovgivningen, herunder almindelige retsgrundsætninger.

Årsbudgettet skal således bl.a. være udformet så realistisk som muligt, hvilket bl.a. indebærer, at indtægter og udgifter, som med høj grad af sandsynlighed må antages at blive aktuelle for kommunen, skal indgå i budgettet. Det tilkommer kommunalbestyrelsen at anlægge rimelige skøn over størrelsen af kommunens indtægter og udgifter.

Endvidere skal årsregnskabet bl.a. være rigtigt og give et korrekt billede af kommunens indtægter og udgifter i regnskabsåret.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar af 25. juli 2002 på spørgsmål nr. 23
stillet den 10. juli 2002 af Folketingets Udvalg til Forretningsordenen
til beslutningsforslag nr. B 84, FT 2001-02 (2. samling), bilag 118
- 1. kommunekontor, j.nr. 2002/10152-3