03.4.4. Om, hvorvidt aftaler om samarbejde mellem kommuner kræver tilsynsmyndighedens godkendelse efter den kommunale styrelseslovs § 60

23-12-2003

En amtskommune havde anmodet om Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering
af, hvorvidt en aftale mellem amtskommunen og kommunerne i amtet om driften af
fire daginstitutioner, der var oprettet i tilknytning til amtskommunens specialskoler,
skulle godkendes af ministeriet i medfør af den kommunale styrelseslovs § 60

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at samarbejder mellem kommuner, som vil
medføre indskrænkning i de deltagende kommuners beføjelser, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, jf. den kommunale styrelseslovs § 60.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte videre, at kravet om godkendelse omfattede
bl.a. aftaler, hvorved et særligt fællesskabsorgan tillagdes kompetence til at træffe beslutninger, der forpligtede de deltagende kommuner i økonomisk henseende, f.eks.
beslutninger om optagelse af lån, samt aftaler, hvorved en eller flere af de deltagende
kommuner påtog sig vedvarende forpligtelser, uden at aftalen indeholdt adgang til
opsigelse inden for et kortere åremål. Aftaler, hvorved en kommunalbestyrelse forpligtedes til at undlade visse beslutninger, ville ligeledes kunne være omfattet af kravet om
godkendelse.

Det fremgik af aftalen, at amtskommunen havde etableret fritidstilbud for børn indskrevet i amtskommunens specialskoler, og at amtskommunen på kommunernes vegne varetog driften af institutionerne, herunder ansættelse af personale, udbetaling af
løn m.v. og udarbejdelse af budget og regnskab.

Det fremgik endvidere af aftalen, at kommunerne betalte for den af amtskommunen
leverede ydelse efter forbrug i form af en takst, der fastsattes på baggrund af budgettet
for det enkelte fritidshjem. Det fremgik endvidere af aftalen, at kommunerne træffer beslutning om optagelse i de omhandlede institutioner, ligesom kommunerne træffer
beslutning om forældrebetaling og befordring.

Det fremgik dernæst af aftalen, at tilsynet med de omhandlede institutioner varetoges
af amtskommunen, at amtskommunen løbende underretter kommunerne om det udførte tilsyn, samt at kommunerne har det overordnede ansvar for, at tilsynet med de
omhandlede daginstitutioner udøves i overensstemmelse med aftalen.

Endelig fremgik det af aftalen, at aftalen kunne opsiges af parterne med 1 års varsel til
den 1. august.

Det var Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at aftalen mellem amtskommunen og kommunerne i amtet om driften af fritidshjem i tilknytning til amtskommunens specialskoler ikke krævede ministeriets godkendelse i henhold til den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 1, idet der ikke med tiltrædelsesaftalen etableredes et samarbejde mellem amtskommunen og kommunerne i amtet, som ville medføre indskrænkning i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter den kommunale
styrelseslov.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede, at ministeriet forudsatte, at den indgående aftale var i overensstemmelse med sociallovgivningen.

Indenrigs-og Sundhedsministeriets brev af 22. december 2003 til en amtskommune
- 1.k.kt., j.nr. 2003-2050-29