04.1.5. Om besættelse af borgmesterens plads i økonomiudvalget ved borgmesterens forfald

15-04-2004

Er borgmesteren forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst 2 måneder, vælger kommunalbestyrelsen en fungerende borgmester ved et flertalsvalg, jf. § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse. Den fungerende borgmester overtager i funktionsperioden borgmesterens funktioner som født formand for økonomiudvalget, jf. § 18, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Vælges viceborgmesteren som fungerende borgmester, og er viceborgmesteren medlem af økonomiudvalget, vil den ledige plads i økonomiudvalget som følge af viceborgmesterens forfald kunne besættes med et nyt medlem af økonomiudvalget efter § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, hvoraf det fremgår, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

I tilfælde, hvor borgmesterens forfald har en forventet varighed på mindre end 2 måneder, overtager viceborgmesteren kun hvervet som formand for økonomiudvalget i de tilfælde, hvor han har overtaget den øverste administrative ledelse. § 33 i lov om kommunernes styrelse udtaler intet om, hvornår viceborgmesteren skal indtræde i borgmesterens rettigheder og pligter. Det beror på de konkrete omstændigheder, om borgmesterens forfald skal indebære, at viceborgmesteren indtræder som øverste administrative leder og dermed som formand for økonomiudvalget. Det må her kræves, at fraværet har en sådan længde, eller at der foreligger sådanne opgaver, at det ikke er hensigtsmæssigt at lade kommunaldirektøren alene varetage den øverste administrative ledelse.

Ved borgmesterens forfald kan der ikke efter § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse indvælges et andet medlem af økonomiudvalget, idet § 28, stk. 2, kun finder anvendelse, når et medlem er indvalgt i et udvalg og ikke i tilfælde, hvor et medlem er født medlem, og idet borgmesteren som nævnt er født formand for økonomiudvalget. Hvis viceborgmesteren har overtaget formandshvervet i økonomiudvalget, indtræder viceborgmesteren, hvis denne ikke er medlem i forvejen, som nyt medlem i økonomiudvalget. Er viceborgmesteren allerede medlem af udvalget, kan den ledige plads efter viceborgmesteren ikke besættes med et nyt medlem efter § 28, stk. 2, da viceborgmesteren – der ikke er valgt til en ny funktion, men i kraft af sin nuværende funktion som viceborgmester har overtaget borgmesterens formandspost – ikke har forfald.

 

Indenrigs- og sundhedsministerens svar den 15. april 2004 på spørgsmål nr. S 3013 og 3014, stillet af Lene Jensen (S) den 25. marts 2004
- 1.k.kt., j.nr. 2004-20140-13 og 2004-20140-14