07.1.1. Om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til at få deres afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen

23-04-2007

Indenrigs- og Sundhedsministeriet besvarede den 23. april 2007 en henvendelse vedrørende ministeriets fortolkning af kommunestyrelseslovens § 13, stk. 2, om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til at få deres afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Det var ministeriets opfattelse, at et kommunalbestyrelsesmedlem alene har krav på at få sin afvigende mening ført til protokols efter en afstemning, hvor medlemmet har været blandt mindretallet.

Baggrunden herfor skulle findes i formålene med protokollen og retten til at få en afvigende mening tilføjet i denne. Formålet med beslutningsprotokollen er at afgive dokumentation for indholdet af kommunalbestyrelsens beslutninger. Protokollen skal endvidere angive, hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansvarlige for vedtagelsen af en beslutning. Retten til at få sin afvigende mening tilføjet i beslutningsprotokollen er indført for at beskytte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der hører til mindretallet, mod medansvar for ulovlige beslutninger.

Hvis man åbnede op for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der stemmer for et givent forslag, kan få tilført en begrundelse herfor til beslutningsprotokollen, vil det kunne medføre tvivl om medlemmernes egentlige stillingtagen i sagen. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis medlemmet har stemt for et vedtaget forslag, men derefter får tilført protokollen, at det vedtagne forslag efter medlemmets mening faktisk er for vidtgående. Vurderingen af, om og ikke mindst i hvilket omfang et medlem i et sådan tilfælde har pådraget sig ansvar for en beslutning, vil dermed blive betydelig mere vanskelig.

Ministeriet tilføjede, at der intet er til hinder for, at kommunalbestyrelsen beslutter, at forhandlingerne i forløbet op til en afstemning skal refereres. Dette må dog ikke ske ved indførelse i beslutningsprotokollen, da denne - som angivet ovenfor - alene skal dokumentere de vedtagne beslutninger og de medlemmer, der er ansvarlige herfor.

Brev af 23. april 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til et kommunalbestyrelsesmedlem
– Kommunaljuridisk kt., j.nr. 2007-2073/157-1