11.5.5. Om eftervederlag til en udvalgsformand med forfald på grund af folketingsvalg

05-10-2011

En kommune havde spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt formanden for et stående udvalg havde krav på efterløn (senere ændret til: eftervederlag) i en situation, hvor udvalgsformanden på grund af folketingsvalg var forhindret i at varetage sine kommunale hverv, og hvor der som følge heraf indkaldtes en stedfortræder i medfør af § 15, stk. 2, og § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Ifølge det oplyste ønskede den pågældende ikke at blive fritaget for sit medlemskab af kommunalbestyrelsen i medfør af § 103 i lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte blandt andet:

Situation 1: Hvis der blev valgt en ny formand i udvalget, ville den hidtidige formand for udvalget være at betragte som fratrådt udvalgsformandshvervet fra det tidspunkt, hvor der udnævntes en ny formand. Den hidtidige formands vederlag ophørte med udgangen af måneden efter vederlagsbekendtgørelsens § 11, og den pågældende havde ret til efterløn i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 11. Den omstændighed, at den forhenværende udvalgsformand på et senere tidspunkt måtte vende tilbage og blive valgt af udvalget som udvalgsformand på ny, ændrede ikke herved.

Situation 2:Hvis formanden havde midlertidigt forfald, uden at udvalget valgte en midlertidig formand, og udvalgets eventuelle næstformand fungerede for denne, var den pågældende formand med forfald ikke at betragte som fratrådt formandshvervet. Pågældende ville fortsat modtage sit formandsvederlag, indtil den pågældende i en uafbrudt periode på 3 måneder (senere ændret til en måned) ikke havde varetaget formandshvervet, og herefter bortfaldt vederlaget, jf. de dagældende regler i vederlagsbekendtgørelsens § 30 (senere ændret til § 31, stk. 1). Spørgsmålet om efterløn ville først blive aktualiseret, såfremt udvalget måtte beslutte at vælge en ny formand for udvalget, og dermed måtte den hidtidige formand betragtes som fratrådt.

Situation 3:Hvis udvalget valgte en midlertidig formand – hvilket udvalget var berettiget til efter § 22 i lov om kommunernes styrelse – og udvalget samtidig besluttede, at den hidtidige udvalgsformand kunne genindtræde som formand, kunne den hidtidige udvalgsformand ikke betragtes som fratrådt. Den pågældende ville modtage sit formandsvederlag, indtil denne i en uafbrudt periode på tre måneder (senere ændret til en måned) ikke havde varetaget formandshvervet, og herefter bortfaldt vederlaget, jf. de dagældende regler i vederlagsbekendtgørelsens § 30 (senere ændret til § 31, stk. 1). Spørgsmålet om efterløn ville først blive aktualiseret, såfremt den pågældende formand – efter at være vendt tilbage til udvalgsformandshvervet – på et senere tidspunkt fratrådte, eller udvalget traf en beslutning om at udpege en ny permanent formand for udvalget, og dermed måtte den hidtidige formand betragtes som fratrådt.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 5. oktober 2011 vedr. en henvendelse fra en kommune
- Kommunaljura, sagsnr. j.nr. 1110850