15.8.6. Om aktindsigt i navne på læger ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813

23-11-2015

Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det efter offentlighedsloven er udgangspunktet, at oplysninger om, hvilke personer der har truffet afgørelse, hvem der i øvrigt har medvirket i sagsbehandlingen, og hvem der er ansat i en bestemt (enhed hos en) myndighed, er undergivet aktindsigt, og at det er ministeriets opfattelse, at man som offentligt ansat som udgangspunkt skal tåle, at ens navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold m.v. er oplysninger, der kan anmodes om indsigt i.

Efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Ministeriet har i lyset heraf foretaget en vurdering af, om der ved meddelelse af aktindsigt i lægernes navne foreligger en nærliggende fare for, at private og offentlige interesser vil lide skade af betydning.

Udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at regionen ikke ved de indhentede udtalelser fra læger ansat i akuttelefonen 1813 har tilvejebragt oplysninger, der giver et tilstrækkeligt konkret grundlag for at fastslå, at retten til aktindsigt i lægernes navne efter et konkret skøn findes at burde vige for de nærmere opregnede væsentlige hensyn til private interesser.

Endvidere udtalt, at de af regionen anførte offentlige interesser i ikke at meddele aktindsigt i lægernes navne, bl.a. hensynet til driften af akuttelefonen 1813 samt problemer med fremtidig rekruttering, efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse heller ikke har en sådan vægt, at det kan føre til en fravigelse af udgangspunktet, hvorefter aktindsigt i de ansattes navne skal meddeles.

Samlet set er det således Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at der ikke lovligt kan gives afslag på aktindsigt i oplysninger om navnene på de læger, som er ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813, med henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 5.

Social- og Indenrigsministeriets brev af 23. november 2015 til en region
- Forvaltningsjura, j.nr. 2015-438