16.5.4. Om befordringsgodtgørelse som følge af en saglig interesse i, at en bestemt person varetager et kommunalt hverv

30-11-2016

En kommune henvendte sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet med spørgsmål, om ministeriet kunne give et eksempel på, at en kommune kunne have en saglig interesse i, at bestemt person varetog et kommunalt hverv, uanset afstanden mellem mødestedet og vedkommendes opholdssted eller arbejdssted, jf. vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv afsnit 4.1.1.

Afsnit 4.1.1 havde følgende ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen kan – ud over de tilfælde, hvor kommunen har pligt til at yde befordringsgodtgørelse – vælge at udbetale befordringsgodtgørelse i særlige tilfælde, hvis kommunen har en saglig interesse i, at en bestemt person varetager et kommunalt hverv uanset afstanden mellem mødestedet og vedkommendes opholdssted eller arbejdssted.”

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte til kommunen, at en kommune f.eks. ved et kommunalbestyrelsesmedlems fraflytning fra kommunen kunne have en saglig interesse i, at denne person fortsat varetog et kommunalt hverv, uanset afstanden mellem mødestedet og vedkommendes bopæl eller arbejdssted, jf. det daværende Indenrigsministeriums udtalelse af 1. april 1998 som gengivet i resumédatabasen 98.5.1.

Økonomi- og Indenrigsministeriet understregede desuden, at vejledningens formulering var udtryk for en undtagelse, der havde begrænsede anvendelsesmuligheder.

Opmærksomheden henledes på, at ministeriets vejledning nr. 9.631 af 15. juni 2022 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv i afsnit 4.1.1.1 indeholder et afsnit med samme formulering samt med henvisninger til udtalelser gengivet i resumédatabasen 96.5.1 og 98.5.1.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 30. november 2016 til en kommune
– Forvaltningsjura, j.nr. 2016-8772