18.8.1. Om det kommunale tilsyns kompetence til at påse lovligheden af en kommunes sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt og om lovligheden af kommunens sagsbehandlingstid

20-08-2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at det var Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at tilsynsmyndigheden er berettiget til ved generel fortolkning og konkret subsumption at efterprøve kommunernes overholdelse af reglerne i offentlighedslovens § 36, stk. 2, om sagsbehandlingstiden for en anmodning om aktindsigt, således som denne bestemmelse skal forstås i lyset af bestemmelsens bemærkninger.

Det var Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at den periode, hvor kommunen havde valgt at holde rådhuset lukket på grund af jul og nytår, var af en sådan længde, at dette kunne begrunde, at den lovbestemte frist på syv arbejdsdage undtagelsesvist blev overskredet, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt.

Det var Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen med henvisning til sygdomsforløbet hos den af kommunens chefer, der havde en central rolle i sagen, ikke lovligt kunne udsætte færdigbehandlingen i det skete omfang fra perioden efter nytår til den 26. januar 2016, hvor kommunen meddelte borgeren aktindsigt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet lagde i den foreliggende sag på baggrund af ministeriets undersøgelse af spørgsmålet og kommunens oplysninger over for ministeriet til grund, at sagen ikke havde et omfang eller kompleksitet, der kunne begrunde en overskridelse af den lovbestemte frist på syv arbejdsdage.

Efter en samlet vurdering var det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen ikke overholdt den i offentlighedslovens § 36, stk. 2, fastsatte frist for sagsbehandling af borgerens anmodning om aktindsigt, der første gang blev fremsat den 15. december 2015, ved først den 26. januar 2016 at meddele den ønskede aktindsigt.

Det var i den forbindelse Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Statsforvaltningen i den foreliggende sag havde været forpligtet til at indhente oplysninger om sagens omfang eller kompleksitet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet lagde endelig til grund, at kommunen efter offentlighedslovens § 15, stk. 1, havde haft pligt til at journalisere de dokumenter, som kommunen havde valgt at journalisere til brug for aktindsigtsanmodningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt anledning til at gøre kommunen generelt opmærksom på kommunens journaliseringsforpligtelse, således som denne er fastlagt i offentlighedslovens § 15.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 20 august 2018 til en kommune 
- Forvaltningsjura, j.nr. 2016-2041