21.5.4. Om et medlems brug under valgkamp af it-udstyr mv. stillet til rådighed af kommunen til det kommunale hverv

18-02-2021

Indenrigs- og Boligministeriet har telefonisk bl.a. udtalt, at it-udstyr m.v., der er stillet til rådighed for et kommunalbestyrelsesmedlem efter § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, ikke kan anvendes som led i valgkamp, fordi dette vil udgøre en uberettiget forskelsbehandling mellem kandidater, der i forvejen er medlemmer af kommunalbestyrelsen, og dem, der ikke er det.

Indenrigs- og Boligministeriets telefonnotat af 18. februar 2021 til en kommune
- Demokrati, sagsnr. 2021-1577

 

Indenrigs- og Boligministeriet har på baggrund af en henvendelse fra KL om Indenrigs- og Boligministeriets udtalelse af 18. februar 2021, offentliggjort på Resumedatabasen 21.5.4., uddybet og nuanceret sin udtalelse i nedenstående notat. Notatet er sendt til KL.

Følgende fremgår bl.a. af notatet:

En mobiltelefon, en computer og/eller tablet samt en printer og internetforbindelse, som efter det oplyste fra KL sædvanligvis stilles til rådighed for et medlem af kommunalbestyrelsen til brug for varetagelsen af medlemmets kommunale hverv, vil i det omfang, udstyret benyttes i en valgkamp eller til andre private formål, i almindelighed alene repræsentere en begrænset økonomisk værdi for kommunalbestyrelsesmedlemmet. Hertil kommer, at privat rådighed over arbejdsgiverbetalt fri telefon og internet efter gældende regler er skattepligtigt for medlemmet. På denne baggrund vil et medlems brug af sådant udstyr i valgkamp, som alene repræsenterer en begrænset økonomisk værdi, efter ministeriets opfattelse som udgangspunkt ikke udgøre en uberettiget forskelsbehandling i forhold til andre kandidater i valgkampen. Det er i den forbindelse en grundlæggende forudsætning, at der ikke er forbundet ekstraudgifter hermed for kommunalbestyrelsen.