23.5.1. Om ophør af vederlag ved fravær i 1 måned fra særligt udvalg

06-02-2023

KL har til brug for rådgivning af en kommune i en konkret sag bedt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en vejledende udtalelse om forståelsen af reglerne om ophør af vederlag i henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 1, herunder spørgsmål om partshøring af medlemmet.

KL's forespørgsel omfattede følgende to konkrete situationer angående et medlems fravær fra et særligt udvalg, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4:

Situation 1:  • Januar Fraværende • Februar Ingen planlagte møder • Marts Ingen planlagte møder • April Ingen planlagte møder • Maj Fraværende • Juni Ingen planlagte møder 

Situation 2. • Januar Fraværende • Februar Ingen planlagte møder • Marts Ingen planlagte møder • April Ingen planlagte møder • Maj Deltager i mødet • Juni Ingen planlagte møder 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte vejledende:

Det forudsættes, at der ikke er indkaldt stedfortræder til de pågældende møder. 

Det forudsættes, at medlemmet ikke er fraværende pga. dokumenteret sygdom m.v. 

Det forudsættes, at fraværet alene angår medlemmets varetagelse af § 17, stk. 4-hvervet, idet vurderingen skal foretages for § 17, stk. 4-hvervet for sig.

Situation 1. 

Hvis medlemmet er fraværende til maj-mødet, vil det - medmindre medlemmet, efter kommunens konkrete vurdering, på anden måde har varetaget hvervet, fx ved deltagelse i borgermøde eller lignende - kunne konstateres efter maj mødets afholdelse, at medlemmet har været fraværende i en 4 uafbrudt periode på 1 måned. Vederlaget ophører i denne situation fra juni måned og frem til, at hvervet genoptages på ny. Det forhold, at der er en mødefri måned i juli, indebærer ikke i sig selv, at hvervet genoptages. Det forhold, at der i en måned ikke afholdes møde i kommunalbestyrelsen eller udvalget, medfører ligeledes ikke i sig selv, at medlemmets vederlag ophører ved månedens udgang. 

Partshøring sendes efter maj-mødet. I partshøringen bør gøres opmærksom på, at medlemmet skal oplyse, om medlemmet på anden måde har varetaget hvervet i denne periode. 

Situation 2.

Hvis medlemmet deltager i maj-mødet, kan det som udgangspunkt ikke konstateres, at medlemmet har været fraværende i en uafbrudt periode på 1 måned, medmindre kommunen konkret vurderer, at medlemmet på anden måde, fx ved fravær fra borgermøde eller lignende (afhængig af de nærmere omstændigheder vedr. § 17, stk. 4 udvalgets karakter), ikke har varetaget hvervet som medlem af § 17, stk. 4-udvalget. 

Hvis det kan konstateres, at medlemmet i tidsrummet mellem januar-mødet og maj-mødet ikke, som forudsat under hensyntagen til det konkrete § 17, stk. 4-udvalgs særlige karakter, har varetaget hvervet på anden måde end ved deltagelse i udvalgsmøde (fx deltagelse i borgermøder eller lignende), sendes partshøring om ophør af vederlag til medlemmet på dette tidspunkt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 6. februar 2023
- Forvaltningsjura, j.nr.: 2023-554