23.8.6. Kommuners reklamering og reguleringen af kommuners salg af reklameplads på kommunens faste ejendom og løsøre

07-07-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på baggrund af en udtalelse af 22. november 2016 fra det kommunale og regionale tilsyn (det daværende Statsforvaltningen) samt henvendelser fra to kommuner udtalt sig generelt om spørgsmålet om de retlige rammer for kommuners salg af reklameplads til andre på digitalt eller analogt byudstyr op til behandling.  

Ministeriet har på baggrund af en senere udtalelse fra Transportministeriet udtalt, at spørgsmålet om kommuners salg af reklameplads på digitalt eller analogt byudstyr ikke er reguleret af vejloven. Den retstilstand, som fremgår af Statsforvaltningens udtalelse af 22. november 2016, er således ikke gældende.

Ministeriet har videre udtalt, at kommuner efter kommunalfuldmagtsregler kan lovligt benytte byudstyr, herunder digitalt byudstyr, til at reklamere for kommunen selv.

Ministeriet har herefter udtalt, at der ikke i almindelighed er hjemmel i kommunalfuldmagtsregler om overkapacitet til, at kommuner kan sælge reklameplads på digitalt eller analogt byudstyr til brug for reklamering for andre.

Det er samtidig ministeriets opfattelse, at kommuners salg af reklameplads på digitalt eller analogt byudstyr heller ikke kan ske med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler om biproduktion eller accessorisk virksomhed.

Ministeriet har herefter udtalt, at digitale og analoge byportaler, informationsstandere mv. med reklameplads skal anses for at være løsøre i reklameringslovens forstand. Kommuners salg til andre af reklameplads på digitalt eller analogt byudstyr mv., som kommunen har privatretlig adkomst til, er herefter omfattet af reklameringsloven.

Retsvirkningen af dette er, at kommunerne har pligt til at opkræve markedspris for reklameydelsen.

Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at kommunen i forbindelse med indgåelse af en eventuel koncessionsaftale med en privat leverandør skal sikre sig, at aftalen samlet set er udformet på en måde, der sikrer, at den modydelse, som kommunen ifølge aftalen modtager, svarer til markedsprisen for reklameydelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 7. juli 2023 til Odense Kommune
- Forvaltningsjura