97.2.2. Om generel inhabilitet for et byråds- og socialudvalgsmedlem, som tillige er leder af et rådgivningscenter i den pågældende amtskommune samt lovligheden af en beslutning om forflyttelse af pågældende til andet arbejde i amtskommunen

02-10-1997

- Inhabilitet

Et byråds- og socialudvalgsmedlem, som tillige var leder af et rådgivningscenter i den pågældende amtskommune, havde i 1996 og 1997 været inhabil ved behandlingen af i alt 7 sager i kommunens socialudvalg.

Udtalt, at ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger generel inhabilitet, vil ikke alene hyppigheden af den specielle inhabilitet, men også sagernes betydning skulle tillægges vægt.

Imod en for udbredt anvendelse af princippet om generel inhabilitet taler hensynet til medlemskab af folkevalgte organer, da det principielt er problematisk at udelukke visse personer eller persongrupper fra bestemte hverv, som i øvrigt besættes ved demokratiske valg.

På baggrund heraf var det Indenrigsministeriets opfattelse, at der ikke i medfør af de uskrevne retsgrundsætninger om generel inhabilitet var noget til hinder for den pågældendes medlemskab af byrådets socialudvalg samtidig med, at hun var leder af rådgivningscentret i amtskommunen.

- Forflyttelse

Ved forberedelsen af en indstilling om forflyttelse lagde amtskommunen vægt på, at det pågældende byråds- og socialudvalgsmedlem og leder af amtskommunens rådgivningscenter ville kunne komme i en situation, hvor loyaliteten i forhold til amtskommunen ikke ville være ubetinget.

Udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke generelt anses for usagligt ud fra en forvaltningsretlig vurdering, at en amtskommune ved beslutningen om at forflytte en ansat lægger vægt på, at vedkommende - efter amtskommunens vurdering - ikke fuldt ud kan opfylde de loyalitetskrav, som amtskommunen stiller til en betroet medarbejder.

Endvidere udtalt, at det forhold, at den pågældende hverken efter styrelseslovens regler eller de uskrevne regler om generel inhabilitet er afskåret fra at varetage hvervet som medlem af byrådet og socialudvalget samtidig med, at hun er leder af rådgivningscentret i amtskommunen, efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke medfører, at det kan anses for usagligt, at amtskommunen ved beslutningen om at forflytte den pågældende har lagt vægt på et loyalitetshensyn.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kan det ikke anses for uforeneligt med de almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed i forvaltningen, at en amtskommune i sin egenskab af arbejdsgiver stiller krav, der er mere vidtgående end de gældende regler om inhabilitet.

Indenrigsministeriets brev af 2. oktober 1997 til et amtsrådsmedlem
- 4. k.kt. j.nr. 1997/1220/050-3