00.1.5. Om en kommunalbestyrelses indstilling af en kandidat til hvervet som formand for huslejenævnet. Om oplysnings-grundlaget og om inddragelse af politiske hensyn

23-02-2000

1.En kommunalbestyrelse havde ved en beslutning om indstilling til statsamtet af en kandidat til hvervet som formand for huslejenævnet ikke oplysninger om, at den tidligere formand skriftligt over for kommunaldirektøren havde tilkendegivet, at han ønskede at fortsætte hvervet. Kommunaldirektøren havde givet oplysningen videre til borgmesteren, der ikke havde forelagt oplysningen for kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriet fandt ikke grundlag for at fastslå, at kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag havde været utilstrækkeligt som følge af den manglende oplysning.

Folketingets Ombudsmand fandt, at oplysningen burde have været forelagt for kommunalbestyrelsen. Ombudsmanden lagde vægt på, at der var tale om en relevant oplysning, samt på, at det som ovenfor anført antages, at der som grundlag for kommunalbestyrelsens behandling af en ansættelsessag må foreligge oplysning om samtlige ansøgere, og at afstemningen i en ansættelsessag ikke – uden at der er enighed herom – kan begrænses til alene at vedrøre en del af ansøgerne, f.eks. dem, der er omfattet af udvalgets indstilling. Ombudsmanden fandt det nærliggende at antage, at tilsvarende måtte gælde i den konkrete sag, hvor kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse om indstilling til statsamtet til hvervet som formand for huslejenævnet.

2. En kommunalbestyrelse havde ved en beslutning om indstilling til statsamtet af en kandidat til hvervet som formand for huslejenævnet lagt vægt på den pågældende kandidats politiske tilhørsforhold.

Indenrigsministeriet udtalte, at det som udgangspunkt er lovligt og dermed sagligt, at kommunalbestyrelsen ved valg og indstilling af kandidater til forskellige hverv lægger vægt på deres politiske holdninger, herunder deres partipolitiske forhold.

Folketingets Ombudsmand var imidlertid betænkelig ved, at hensynet til kandidatens partipolitiske tilhørsforhold indgik i kommunalbestyrelsens beslutning om, hvem der skulle indstilles som formand for huslejenævnet. Ombudsmanden fandt ikke, at kommunalbestyrelsens indstilling af en kandidat til hvervet som formand for huslejenævnet kunne sidestilles med kommunalbestyrelsens valg af f.eks. borgmester og tilsvarende hverv, hvor kommunalbestyrelsen kan lægge og faktisk lægger vægt på kandidatens partipolitiske tilhørsforhold. Ud over, at selve beskikkelsen foretoges af statsamtet, lagde ombudsmanden vægt på, at huslejenævnet var et administrativt nævn, der traf afgørelse i tvister mellem private.

Indenrigsministeriets brev af 23. februar 2000 til en borger, 4.k.kt., j.nr. 1999/1734/1-23

Folketingets Ombudsmands brev af 25. juni 2002, gengivet i FOB 2002.121