03.1.3. Om økonomiudvalgets adgang til at foreslå konkrete institutionslukninger, der ikke var omfattet af det stående udvalgs forslag, og om, hvorvidt udsendelsen af økonomiudvalgets indstilling dagen før kommunalbestyrelsesmødet var for sen

27-11-2003

Personalet på en skole havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende vedkommende statsamtmands udtalelse om lovligheden af kommunalbestyrelsens beslutning om den fremtidige skolestruktur i kommunen.

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt ikke grundlag for at antage, at det forhold, at økonomiudvalgets indstilling med bilag blev udleveret til kommunalbestyrelsens medlemmer dagen før kommunalbestyrelsens møde, indebar, at kommunalbestyrelsen på det pågældende kommunalbestyrelsesmøde havde truffet beslutning på et uforsvarligt grundlag om den fremtidige skolestruktur i kommunen, eller at medlemmerne ikke havde haft rimelig tid til at forberede deres stillingtagen og stemmeafgivning i sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste generelt, at det fulgte af den dagældende bestemmelse i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001), at borgmesteren sørgede for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendtes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der var optaget på dagsordenen, så vidt muligt var tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet. Det fulgte endvidere af § 3, stk. 3, 1. pkt., i normalforretningsordenen (cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969) – som svarede til bestemmelsens i kommunens forretningsorden – at det fornødne materiale til sagens bedømmelse, når en sag var optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skulle være tilgængeligt på kommunekontoret i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet kl. 18-20, medmindre materialet forinden var tilsendt medlemmerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste endvidere, at det fulgte af ordlyden af § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, at de frister, der var fastsat i bestemmelsen, ikke var absolutte, og at normalforretningsordenens § 3, stk. 3, 1. pkt., ikke indebar nogen begrænsning eller udvidelse af § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Baggrunden for bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse var hensynet til at sikre medlemmerne af kommunalbestyrelsen et rimeligt grundlag for at tage stilling til og afgive stemme i en sag. Bestemmelsen var således udtryk for almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger, hvorefter det antoges, at en sag skulle være således oplyst, at der forelå et forsvarligt beslutningsgrundlag, herunder fornødne udvalgsindstillinger, og at det fornødne materiale til bedømmelse af sagen skulle være tilgængeligt forud for mødet, således at medlemmerne havde en rimelig tid til at forberede deres stillingtagen. Spørgsmålet om, hvorvidt der forelå tilstrækkelige oplysninger i en sag, afgjordes inden for vide rammer endeligt af kommunalbestyrelsen.

Det ville således være i strid med lovgivningen, hvis det fornødne oplysningsmateriale, herunder udvalgsindstillinger, forelå så sent i forhold til kommunalbestyrelsens møde, at medlemmerne ikke havde en rimelig tid til og et rimeligt grundlag for at forberede deres stillingtagen og stemmeafgivning i sagen. Ved vurderingen af, om lovgivningen var tilsidesat i den forbindelse måtte der efter Indenrigs—og Sundhedsministeriets opfattelse lægges vægt på karakteren, herunder omfanget, af det oplysningsmateriale, som forelå sent i forhold til kommunalbestyrelsens møde, ligesom der måtte lægges vægt på karakteren af det oplysningsmateriale, som i øvrigt var tilgængeligt til brug for kommunalbestyrelsens møde. Desuden måtte der lægges vægt på, om der var tale om en hastesag eller en sag, der umiddelbart kunne tages stilling til.

Som nævnt fandt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at oplysningsmaterialet om kommunens fremtidige skolestruktur forelå så sent i forhold til kommunalbestyrelsens møde, at medlemmerne ikke havde en rimelig tid til og et rimeligt grundlag for at forberede deres stillingtagen og stemmeafgivning i sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde herved lagt vægt på, at det oplysningsmateriale, der blev udleveret til medlemmerne dagen før kommunalbestyrelsens møde, alene vedrørte økonomiudvalgets stillingtagen til børne- og skoleudvalgets indstilling og oplysningsmateriale, som knyttede sig til økonomiudvalgets stillingtagen, samt at materialet havde et begrænset omfang. Ministeriet havde i den forbindelse tillagt det betydning, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen ved udsendelsen af dagsordenen 6 dage før kommunalbestyrelsens møde var varslet om, at økonomiudvalgets indstilling ville foreligge dagen før kommunalbestyrelsens møde. Ministeriet havde endvidere lagt vægt på karakteren og omfanget af det oplysningsmateriale, der blev udsendt til medlemmerne af kommunalbestyrelsen 6 dage før kommunalbestyrelsens møde, og lagt vægt på, at kommunalbestyrelsen i henhold til lovgivningen skulle træffe endelig beslutning senest 3 dage efter kommunalbestyrelsens møde om nedlæggelse af en eller flere skoler med virkning fra næste skoleår.

Efter afgivelsen af ministeriets udtalelse er der ved § 1 i 1470 af 17. december 2013 indsat en ændret affattelse af § 8, stk. 4, og en nyt stykke som § 8, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse om udsendelse af dagsorden og det fornødne materiale til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder og om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen alligevel kunne træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke var udsendt senest 4 hverdage inden mødet.

2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt desuden ikke grundlag for at antage, at det indebar en tilsidesættelse af lovgivningen, at økonomiudvalget havde vedtaget en indstilling, der afveg fra den indstilling, som børne- og skoleudvalget tidligere havde vedtaget, uden at sagen på ny blev behandlet i børne- og skoleudvalget.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste i den forbindelse generelt, at det fulgte af § 18, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at økonomiudvalget havde indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skulle indhentes om enhver sag, der vedrørte disse forhold, forinden sagen forelagdes kommunalbestyrelsen til beslutning.

Det var Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at økonomiudvalget ikke i forbindelse med afgivelse af sin erklæring i overensstemmelse med § 18, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse var afskåret fra at tage stilling til nedlæggelsen af konkrete skoler, uanset at erklæringen omfattede nedlæggelse af skoler, som ikke efter børne- og skoleudvalgets indstilling blev foreslået nedlagt. Det bemærkedes hertil, at der efter ministeriets opfattelse var tale om samme sagsforhold, nemlig spørgsmålet om kommunens skolestruktur.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste endvidere generelt, at det fulgte af § 21, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at et udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, der var af væsentlig betydning for et andet udvalg, skulle forhandle med det pågældende udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af kommunalbestyrelsens formand.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilføjede i den forbindelse, at den indstilling, som økonomiudvalget afgav på sit møde, efter ministeriets opfattelse ikke kunne anses for iværksættelse af en foranstaltning, jf. § 21, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Bestemmelsen i § 21, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse fandt efter ministeriets opfattelse ikke anvendelse på økonomiudvalgets behandling af den omhandlede sag.

Se om pkt. 2 også skrivelse af 2. november 2001, j.nr. 2000/10150-3, resumédatabasen 01.1.9.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 27. november 2003 til personalet på en skole, j.nr. 2003/2070/400-2